hidrogeologiya - niping.az

Mükəmməl mühəndis həlli
www.niping.az
İçeriğe git
Hidrogeologiya və hidrokimya

Fəaliyyət  istiqamətləri:
·         Lay, səmt və başqa mənbələrdən götürülmüş su nümunələrinin fiziki xassələrinin və kimyəvi tərkiblərinin təyini;
·         Neftqazkondensat yataqlarının əmələgəlmə şəraitlərinin hidrogeologiyası və öyrənilməsi;
·         Neftqaz axtarış-kəşfiyyat hidrogeologiyası;
·         Neftqazmədən hidrogeologiyası;
·         Regional geoloji və hidrogeoloji tədqiqatlar;
·         Neft və qaz yataqlarının hidrogeoloji modelləşdirilməsi;
·         Neftqazkondensat yataqlarının təbii resurslarının kompleks istifadəsinin effektivliyinin artırılması.
Görülən işlər:
·         Azərbaycanın neftqazkondensat yataqlarının, axtarış-kəşfiyyat sahələrinin və b. mənbələrinin sularının fiziki xassələri və kimyəvi tərkibləri öyrənilmişdir;
·         Suların fiziki xassələrinin və kimyəvi tərkiblərinin öyrənilməsi təkmilləşdirilmişdir;  
·         Kür-Cənubi Xəzər meqaçökəkliyinin Mezozoy-Kaynozoy eratemlərində təzyiqli su kompleksləri – geohidrodinamik  sistemlər ayrılmış və təsnifatları verilmişdir;
·         Kür-Cənubi Xəzər meqaçökəkliyinin geotemperatur şəraiti öyrənilmiş, temperaturun dərinlikdən asılı olaraq dəyişməsinin reqressiya tənlikləri təyin edilmiş, fundamentin yatma dərinliyinin temperaturun paylanmasına təsiri  öyrənilmiş və geoloji kəsilişdə neftin, qazın əmələ gəlməsi və yataqların formalaşması zonaları müəyyən edilmişdir;
·         Neftqazkondensat yataqlarının axtarış və kəşfiyyatının səmərəsinin artırılması üçün ayrı-ayrı neftli-qazlı rayonlarda  mühüm əhəmiyyət kəsb edən hidrogeoloji kriteriyaların seçilməsi, əsaslandırılması, kompleksləşdirilməsi metodu işlənib hazırlanmış və neftqaz yataqlarının hidrogeoloji modelləşdirilməsi həyata keçirilmişdir;
·         2002-ci ildə ARDNŞ-in «Geofizika və mühəndis geologiyası» İstehsalat Birliyi və «Azərbaycan Milli Geofizika komitəsi» ilə birlikdə «Azərbaycanın neftli-qazlı ərazilərinin tektonik  rayonlaşdırılması  xəritəsi» 1:500000 miqyasında rus və azərbaycan dillərində Bakı Kartoqrafiya fabrikində çap olunmuşdur;
·         2003-cü ildə ARDNŞ-in «Geofizika və mühəndis geologiyası» İstehsalat Birliyi və «Azərbaycan Milli Geofizika komitəsi»  ilə birlikdə «Azərbaycanın neftqazgeoloji rayonlaşdırma və neftlilik-qazlılıq perspektivi xəritəsi» 1:500000  miqyasında rus və azərbaycan dillərində Bakı Kartoqrafiya fabrikində çap  olunmuşdur;
·         Neftqazkondensat yataqlarında əlavə təbii sərvətlər aşkar edilmiş və onların əldə edilməsi ilə yataqların işlənməsinin səmərəsinin artırılması və resurslardan daha mükəmməl istifadə edilməsinin zəruri olduğu isbat edilmişdir;
·         2008-ci ildə ARDNŞ-in «Geofizika və mühəndis geologiyası» İdarəsi ilə birlikdə «Azərbaycanın  neftqaz  yataqlarının  sorğu-məlumat  kitabı» 2 cilddə monoqrafiya kimi nəşrə hazırlanmışdır;
 
Müəllif hüquqları © 2015 - 2024 NİPİ "Neftegas" MMC, SOCAR
Əlaqə
___
Tel.: (+994 12) 5211935
Faks.: (+994 12) 5211935
e-mail: info@niping.az

Ünvan
___
AZ1122, Azərbaycan Respublikası,
Bakı şəh., H. Zərdabi 88а küç.

NİPİ "Neftegas"
___
Haqqımızda
Proqram təminatı
Sertifikatlar
Lisenziyalar
TəqdimatlarSkanet

Xidmətlər
___
Mühəndis layihələndirmə      
Layihələrin idarəedilməsi      
Yataqların modelləşdirilməsi
İqtisadi qiymətləndirilmə       
Korroziyadan mühafizə
İnformasiya texnologiyaları
Yataqların abadlaşdırılmasıElmi Tətqiqatlar
___
Qazın sertifikatlaşdırılması
Smeta və enerji resursları
İnformasiya və patent
Qazın saxlanması  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
İçeriğe dön