Neftqazmədən geologiyası - niping

İçeriğe git

Neftqaz mədən geologiyası
___________________________________________________________________________________________________

Fəaliyyət  istiqamətləri:

• Quyu kəsilişində süxurların litoloji tərkibinin və petrofiziki xüsusiyyətlərinin təyini məqsədi ilə QGT müxtəlif kompleks məlumatlarının emalı və interpretasiyası;
• Süxurların kəsilişində kollektorların intervallarının ayrılması, onların məsaməliliyin, keçiriciliyinin, həmçinin doymuş flüidin tərkibinin və onun fəzada həcminin təyini;
• ETİ üçün proqram və ekspert sistemlərin işlənməsi və qurulması;
• Məlumatların işlənməsi üçün avtomatlaşdırılmış sistem.

Görülən işlər:

• Elektrik karotajı məlumatlarının (İK,YK,PZ,YKZ, MYK) kompleks vizual interpretasiyası zamanı suxurların FXEM –in karotaj diqrammalarının rəqəmsal formasına əsasən təyini.
• Quyu kəsilişində suxurların litoloji və petro-fiziki xarakterlərinin təyini məqsədi ilə QGT məlumatlarının müxtəlif  kompleks emalı və interpretasiyası.
• Kəsilişdə tədqiq olunan kollektorların ayrılması, məsaməliliyin, keçiriciliyin həmçinin doymuş fluidin və onun fəzada həcm tərkibinin təyini.
• ETİ üçün proqram və ekspert sistemin işlənməsi və qurulması.

Bunun üçün həyata keçirilir:

• QGT məlumatlarının emalı və interpretasiyası;
• Layın sudoyumluluğunun, gilliliyinin, lay sularının mineralizasiyasının, məsaməliliyinin, cari neft qaz doyumluluğunun, İNNK görə sulaşma faizinin, kontaktın fluidlərarası yerinin təyini;
• Kollektorların doyumluq zonasının və onların hesablama parametrlərinin proqnozlaşdırılması məqsədi ilə QGT məlumatlarının kəmiyyət interpretasiyasının petrofiziki təminatı.


Müəllif hüquqları © 2015 - 2023 NIPI "Neftegas", SOCAR
ƏLAQƏ
_______________________
Tel.: (+994 12) 5211935
Faks.: (+994 12) 5211935
e-mail: info@niping.az

ÜNVAN
_______________________
AZ1122
Azərbaycan Respublikası,
Bakı şəh., H. Zərdabi 88а küç.

SOSİAL ŞƏBƏKƏ
_______________________

QR-kod
__________________
İçeriğe dön