Optimallaşdırma - niping

Mükəmməl mühəndis həlli
İçeriğe git
Quyuların istismar üsullarının layihələndirilməsi və optimallaşdırılması
________________________________________
Fəaliyyət istiqamətləri
• Neft və qazçıxarma zamanı quyularda pərçimlənmiş boruların azad olunması və quyuların qum tıxacından təmizlənməsi üçün texnika və texnologiyanın tədqiq olunması və işlənməsi.
• Qeyri-xətti effektləri nəzərə almaqla qaz-maye qarışığının süzülməsinə aid məsələlərin həlli.
• Quyudibi zonaya və laya vibrodalğalı təsir.
• Neftçıxarmada qazlift və dərinlik nasos istismar üsullarının faydalı iş əmsalının artırılması.
• Neftçıxarmada maqnit sahəsi ilə təsir üsullarının işlənməsi və tətbiqi.
Görülən işlər:
• “Hidravlik vibrator”lar, müxtəlif tipli və modifikasiyalı “Tıxac təmizləyici qurğular”, elastiki dalğalar yaradan “Quyu və quyuağzı generatorlar”, müxtəlif tipli “Maqnit qurğuları”, qazlift üsulu ilə neftçıxarma üçün “Ejektor qurğusu”, plunjerin aşağı gedişində vuran “Ştanqlı dərinlik nasos qurğusu”, alcaq təzyiqli quyulardan qazın yığılması üçün “Ejektor” işlənmişdir;
• Magistral neft kəmərlərində neftin nəqli zamanı çökən çöküntülərin miqdarını təyin etmək üçün üsul işlınmiş və buna əsasən də “Metodik təlimat” işlənib təsdiq edilmişdir.


Müəllif hüquqları © 2015 - 2021 NIPI "Neftegas", SOCAR
ƏLAQƏ
_______________________
Tel.: (+994 12) 5211935
Faks.: (+994 12) 5211935
e-mail: info@niping.az

ÜNVAN
_______________________
AZ1122
Azərbaycan Respublikası,
Bakı şəh., H. Zərdabi 88а küç.

SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏ
_______________________

QR-kod
__________________
İçeriğe dön